Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

21:01
9660 6b62
Reposted fromsunlight sunlight vianot-good-enough not-good-enough
paradoks
21:01
so much to do and so little time
Reposted frombalu balu viahedere hedere
paradoks
21:00
7217 cc99 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialottee lottee
paradoks
20:56
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viascorpix scorpix
paradoks
20:55
paradoks
20:53
8286 f63f
Reposted fromTriforce Triforce viaawaken awaken
paradoks
20:50
Zdjęcie użytkownika Dream and be stylish.
Reposted fromciarka ciarka viazabka zabka
20:49
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viazabka zabka
20:48
1687 a6a5 500

cosmos-jpg:

Squeeze me harder by María Cosmos.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazabka zabka
paradoks
20:46
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
paradoks
20:46
Reposted fromelegy elegy viazabka zabka
paradoks
20:46
2494 7911
Reposted fromheroes heroes viazabka zabka

March 15 2017

paradoks
22:16
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol vianot-good-enough not-good-enough
paradoks
22:15
1008 572b 500
Kubuś Fatalista i jego pan
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
paradoks
22:14
7025 34b7
Reposted fromlady-fraser lady-fraser viascorpix scorpix
paradoks
22:14
2264 344b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapianka pianka
22:14
paradoks
22:13
paradoks
22:13
Reposted fromFlau Flau viaawaken awaken
22:12

damps:

filling out your job application like

image

Reposted fromtron tron viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl