Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

paradoks
15:19

December 06 2016

paradoks
18:59
7210 4763 500
Reposted fromharihara harihara viazabka zabka

December 02 2016

paradoks
11:24
W najbardziej nieoczekiwanym momencie dopada cię myśl, że nic nie umiesz, jesteś nic niewarta, nie dasz rady. To właśnie lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Dzieci alkoholików żyją w konflikcie, bo z jednej strony chcą pokazać światu, jakie są samodzielne i silne, z drugiej często placzą bezradnie w kącie.
— Magdalena Cielecka
Reposted frommhsa mhsa viazabka zabka
paradoks
11:23
Siedzę i czekam, aż mnie ktoś uratuje, i nienawidzę siebie za to, bo przecież nie mam kurwa pięciu lat.
— Małgorzata Halber
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazabka zabka

November 23 2016

paradoks
22:45
Reposted fromquestion question viazabka zabka

November 21 2016

paradoks
19:02
3074 da5c
Reposted fromdimer dimer viazabka zabka

November 19 2016

paradoks
22:07
paradoks
22:07
paradoks
22:05
paradoks
22:03
paradoks
22:02
5822 ea6d
paradoks
22:01
9185 faad
21:54
paradoks
21:54
paradoks
21:53
2513 7786 500
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
paradoks
21:53
6781 87c5
21:53
6315 60d6 500
Reposted fromtwice twice viadoubleespresso doubleespresso
paradoks
21:48
Reposted frombluuu bluuu viadoubleespresso doubleespresso
paradoks
21:18
Reposted frombluuu bluuu viadoubleespresso doubleespresso
paradoks
20:10
9032 64bb 500
Reposted fromoll oll viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl